تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
ترساندن به عنوان یک راه جلوگیری از آفات به مزارع

ترساندن به عنوان یک راه جلوگیری از آفات به مزارع

ترساندن یکی از روش هایی است که با آن آفات گیاهی و زراعی را با آن دفع می کنند و از قدیم در دانش بومی و سنتی مردم دنیا رواج داشته است.

کشاورزان کشور کامرون[ یکی از کشورهای آفریقای مرکزی] برای فراری دادن میون ها  و جلوگیری از آسیب رساندن آن ها به گیاهان به روش هایی جالب بهره می جویند. در یک روش کشاورزان دو کوزه را یکی محتوی آب و دیگری محتوی شراب را در کنار مزرعه قرار می دهند و با نگاه به میمون ها شروع به نوشیدن آب می کنند و همین که مطمئن شدند میمون ها حرکات آن ها را زیر نظر دارند، منطقه را ترک می کنند.میمون ها هم به تقلید از آن ها شروع به نوشیدن شراب می کنند و تعادل خود را از دست می دهند. در این هنگام کشاورزان به میمون ها حمله ور شده  و به شدت آن ها را کتک کاری می نمایند. این گله میمون برای مدتی از اطراف مزرعه دور خواهند شد.

منبع: دانش بومی با تأکید بر جامعه روستایی ایران،تهران،  انتشارات راه سبحان با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1390 ، 156 جمعه 1393/11/10  05:32    admin