تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
دانش بومی و توسعه پایدار

دانش بومی و توسعه پایدار

امروز پنج شنبه 3/دی /1393 پایان دوره یکی دیگر از دروس دانش بومی و توسعه پایدار در مرکز آموزش عالی دکتر جوانشیر کرج ( وابسته به سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور) بود.در این درس سرفصل های زیر تدریس می گردد:

دانش بومی و توسعه پایدار

تعریف توسعه

دیدگاه های متعدد توسعه

دیدگاه نوسازی

دیدگاه وابستگی

دیدگاه نظام جهانی

رویکردهای مارکیسیتی به توسعه

توسعه و محیط زیست

توسعه انسانی

توسعه پایدار

توسعه پایدار انسانی

نتایج منتج شده از  توسعه

دانش بومی

تعریف دانش بومی

ویژگی های دانش بومی

عرصه های متعدد دانش بومی

دانش بومی در کشاورزی

دانش بومی در دامداری و و دامپروری

دانش بومی در دامپزشکی

دانش بومی طیور و پرندگان

دانش بومی در زنبور داری

دانش بومی در جگل و مرتع

طب سنتی

صنایع بومی

عرصه های دانش بومی در جنگل و مرتع

دانش بومی بهره برداری، حفظ، احیاء و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع

الف. دانش بومی  بهره برداری ،  حفظ وجلوگیری از تخریب جنگل و مرتع

ب. دانش بومی احیاء و بهبود جنگل ها و مراتع

دانش بومی استفاده انسان ها از جنگل ها و مراتع

الف. استفاده های خوراکی

ب. استفاده های دارویی

استفاده های صنعتی

نتیجه گیری

واکاوی دانش بومی و پایداری در توسعه

 

  جمعه 1393/10/5  01:00    admin