تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
روز زن( مادر) مبارک

روز زن( مادر) مبارک

روز مادر (زن) مبارکHappy Women's Day to to my mother and my wife
سلام ای دَی عزیز وُ مهربونُم
سلوم ای دلبر خوُت هَم زبونُم
گلِ بالا بلند رعنا و نازُم

سلام ای روح فزای روح وُ جونم
مِنهَ اَمرِش همهِ روز گَفتَری بو
وَدنیا نیَدِمِش دَیم اَختری بو
همه دنیا نیرزه دَیمهَ والا
چنین دیی وَلا بالا بَری بو
همه دنیا خُمهَ پِندارِ دیم بو
دلم چی عُمرمَه غمخوار دیم بو
من ای دنیا نیِرزِه هیچ دیمه
هَمه دنیا فَدی تمدارِ دیم بو
مو دَیمَه هیچ دنیایی دَه نیدُیم
منی دنیا چو دیی هم خو نیدم
مِنهِ دَسِ پر از پینَش مو بوسم
دلم هر شو زدیریش ای تپیدم
زَنُم هم مث دیم هم دلبری که
من حونه مونه هم سروری کِه
مو دوست دارم چو دنیا ای فرشته
که چون دی هم و نه بازپروری که
سلام بر دی و همسر عزیزم
جِلو پَی هر دوتاشو گل بریزُم
سلام مو بِرهَ سی دخترونم
مِلَی دورلم عنبر بریزم
من دنیا سلامم بر َزنون بو
نبوهه زن که هم آخر زمون بو
عجب روزی که وابیده مُسّما
وَ روز زن که اون هم گل زنون بو
ولا میرزا جلال گلی بیارم
میون دشت و صحرا سیت بکارم
چو ای گل گفتری وابیده چَندِش
بگو که ای گلهَ سی زنل بیارم

31 فرودرین ماه 93 شمسی/تهران/جلال یوسفی


طبقه بندی: ادبیات شفاهی،
 یکشنبه 1393/01/31  19:25    admin