تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
چکیده ای از مدیریت روستایی در دوره هخامنشیان

چکیده ای از مدیریت روستایی در دوره هخامنشیان(550ق.م)

روش های ملوک الطوایفی از امپراطوری بین النهرین اخذ شد . بلحاظ تئوری شاه مالک تمام زمینهای مملکت بود که آنها را به پیروانش واگذار می کرد. در این دوره شهربانان( ساتراپ ها) به عنوان حکام محلی جانشین رؤسای قبایل شدند.

 وظایف شهربانان عبارت بود از:1.رئیس اداری شهرستان خود

2. جمع آوری خراج

3. نظارت بر کار ماموران محلی و عشایری و شهرهای تابعه

 4. قضاوت در ولایت خود

5. حفظ امنیت راهها.

 در کنار شهربانان افسرانی نیز از طرف شاه تعیین می شدند که بر دژها و سپاهیان فرمان می راندند. با این حال شهربانان نیز اجازه داشتند که قوای معینی در اختیار داشته باشند.

مردمی که توانایی حمل سلاح داشتندمی باید در کنار مالک در لشکر شاه خدمت می نمودند. در عوض به فرزندان این افراد که شایستگی داشتند حکومت ولایات دیگر واگذار می شد و به آنها زمین واگذار می گردید. هسته مرکزی و اصلی قوای نظامی شهرستان و خاندان شهربانان را این افراد مهاجر تشکیل می داد.

به نظر می رسد در این دوره برای اعمل قدرت در روستاها از دو نیروی سیاسی و نظامی  استفاده می شده  است.

الف. نیروی دولتی( سیاسی): این نیرو همان ساتراپ ها بوده است. اموری چون جمع آوری خراج ، حل و فصل دعاوی ، امنیت داخلی و امور اجرایی و نظارتی را بر عهده داشته و جهت پیشبرد کار خویش از نیروی انتظامی خاصی استفاده می کرده است.

ب‌. نیروی نظامی( لشکری): حکام جهت حفظ ثغور روستاها و مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی از نیروی نظامی که خود مستقیماً انتخاب می نمودند ، استفاده می کردند.

منبع: کتاب«دانش بومی» (مجموعه مقالات) نوشته جلال یوسفی با همکاری هادی حسین زاده داورزنی جمعه 1392/07/19  05:08    admin