تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
عقاب دلم

به نام نامی پروردگارم

تقدیم به صاحب عقاب م. نگین تاجی

سلوم ای کر خوب میم نگین          سراینده شعر ناب زمین

                  عقابته سیمو فرستاده یی             من ای دلم شور وسوز دادی یی

        فقیرم من شعر وپات نیرسم           ایدویم خیالم که وت ایرسم

دو چند بیت ناچاق نوشتم وزیر         فرستم و سیتو که شاید پذیر
عقاب دلم

عقاب مو پرو بالش شکسه                    به چو ش بسم ولی هرگز نبسه

عقاب مو دوبالش درد داره                  میون جفت چشمش خشم داره

عقاب مو سرش بالا و دومن                 نشون از غصه و غم کرده حیرون

عقاب بالا طلا صاحب غروره               ولی ای روزلش حاش نموره

درس گتی تو ای کر خاله جونی          لر عقاب منش کو پس خرونی؟

عقابل من لرسو گشنه تشنه                   من دل تا جگرشون رهته دشنه

منه تهرون همه حمال بارن                   تو نیبنی که نه چابکسوارن

عقاب دل مو با دل نگینم                   مث مرد فیونی دل وخینم

عقاب ایما ده وابیده زمین گیر           دلش وی زندگونی وابیده سیر

عقاب ایما ده بالی هم نذاره               دل ایما و دلش هم بی قراره

ودل ترسم عقاب مردار خرا بو            زمونش ا یچنو بیداد گرا بو

عقابم ار بخو نِکِش و مردار                خذایا سرزمینم سیش وردار

عقابم ای نگین سایه نذاره                 نه مرغی سیمو هم همسا نذاره

وچشمه شلو دل خ ندیم خش               و ای کرزنگو دل هم نذیم خش

اما هم او شلوبی کلی چشمه مون            دو چندی خ کرزنگو هم سایه مون

نمردیم و او مونده هم لو زدیم             وخرس تیه دلل هم او زدیم

تلگدون دنیا تیپا زدی                         تو دریا دلی دل ودریا زدی

اما این تلگدون گه خلخلی                 تن و سرو پات خ کرد ه گلی

اما سیرت و صورتت پاکه خ                  من سینه حالت چالاکه خو

به حالا که دال و دالون صفت                 رفیقل روه ی بی معرفت

من گود و میدونشو ایپرن                       و هرچی رسن حرس وار ایخرن

مو ایگم تونه ای مجید                           عقاب دلم سال پیش پرید

عقاب دل مو افسرده حال                      پرید ودرید جومه ی صد خیال

عقاب دل خرزویت این جلال       

       پرید و بره  و پی تیه کال
طبقه بندی: ادبیات شفاهی،
برچسب ها: جلال، مجید، عقاب دلم، پر، دال،
 جمعه 1392/05/18  11:30    admin