تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
خواص درمانی بلوط/گلودرد
آنژین و گلو درد : در منطقه رستم و ممسنی فارس جهت رفع گلو درد پودر سرشاخه های تازه بلوط را جوشانده و سپس غرغره می كنند .

در دانش بومی مردم 50 تا 60 گرم پوست ساقه های بلوط خشك شده كه به صورت پودر در آمده باشد را در یك لیتر آب می جوشانند، سپس می گذارند خنك شود و از آن روزی سه یا چهار بار با غرغره می كنند. این دارو برای رفع آنژین و گلو درد بسیار نافع است.

 پوست بلوط برای معالجه آنژین در علم پزشكی كار برد دارد.  

برگ بلوط اثر محرك و قابض بنحو ضعیف داردو در استعمال خارج جوشانده های غلیظ آن به صورت غر غره در معالجه ورم حنجره و لوزتین موثر واقع می شود .


منبع: کتاب جامعه شناسی بلوط نوشته جلال یوسفی و محمد مهدی یوسفی

  شنبه 1392/04/29  01:15    admin