تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
کتاب دانش بومی با تأکید بر جامعه روستایی ایران

به نام خدا


دانش بومی با تأکید بر جامعه روستایی ایران

کتاب دانش بومی با تأکید بر جامعه روستایی ایران ،حاصل سال ها تحقیق میدانی  و کتابخانه ای است که توسط داوران فرهیخته ای از دانشگاه تهران و منابع طبیعی و کارشناسان متعدد بررسی و تأیید گردیده است. این کتاب در سال 1390 در هزار نسخه برای بار اول به زیر چاپ رفت.


این کتاب دارای 9 فصل می باشد که یک فصل مبانی نظری و 8 فصل دیگر عرصه های تعدد دانش بومی را در بر می گیرد.


خلاصه کتاب در آینده نزدیک در سایت قرار داده می شود.

 سه شنبه 1391/12/29  22:35    admin