تبلیغات
دانش بومی
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
جنبه هایی از مردم شناسی حاجی کوهی رستم فارس

حاجی کوهی یکی از روستاهای شهرستان رستم است که د ر سال60 1359شمسی  به صورت یک پارچه اقدام به مهاجرت به شهر مصیری نمودند و  در حال حاضر در شمال مصیری به عنوان یک محله  مستقرند.شهر مصیری در حال حاضر مرکز شهرستان رستم می باشد که در شمال غرب

 

hajikohi.pdf

 پنجشنبه 1391/10/14  23:07    admin